АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И КАРТОГРАФИРАНЕ НА ГЕОЛОЖКИЯ РИСК

Методика
Методика за оценка на геоложкия риск
Челна страница на методиката
Заповед Методика

Анализ, оценка и картографиране на геоложкия риск

Първи Етап
Синтезиране на геоложкия риск
Анализ и оценка на геоложкия риск

Втори Етап
Картографиране на геоложкия риск

КАРТОГРАФИРАНЕ НА ГЕОЛОЖКИЯ РИСК
Картен лист на геоложкия риск
Картен лист на геоложка опасност

Общи карти на геоложката опасност и геоложкия риск

Карта на геоложкия риск в България

Процеси на геоложката опасност в България
Карта на сумарната геоложка опасност в България

Карта на опасността от активни разломи в България
Карта на опасността от ерозия в България
Карта на опасността от абразия в България
Карта на опасността от срутища в България
Карта на опасността от свлачища в България
Карта на опасността от калнокаменни порои в България
Карта на опасността от пропадане на льос в България
Карта на опасността от втечняване на слаби почви в България
Карта на опасността от набъбване на строителни почви в България