Начало Георесурси Карта Регистрация Регистрация с ел.подпис Геоданни Сървъри Помощ За контакти

ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА


Благодарим за големия интерес към анкетата. Очаквайте скоро обновените ни услуги. Бета версията им, може да разгледате тук (в скоби са указани нивата, за които има налични данни в момента).


ЗА СИСТЕМАТА - кратко описание

Предназначение на системата

ГИС на МРР е инициатива и проект на Министерството за обмен на геопространствени данни по TCP/IP. Системата е публична и е реализирана с използването на обектно ориентирана геобаза данни PostgreSQL/Postgis и Open source система за визуализация.
Относително самостоятелните модули са изцяло съобразени с ISO и OGC (Open Geospatial Consortium) стандартите, като WEB-базираният начин на визуализация дава възможност за представяне на данни (графични и атрибутни) със свободна структура. Технологично, достъп до данните се осъществява чрез предоставяне на WEB-услуги, използване на разпределени бази данни и при спазване на изискванията за сигурност и защита на WEB-ориентираните системи.

За усъвършенстване на системата има одобрен проект, който се изпълнява със средства отпуснати по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) – бюджетна линия BG051PO002/12/3.2-03, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (бенефициент по проекта е Министерство на регионалното развитие).
Целта е значително ускоряване на визуализация и качеството на наличните геопространствени данни, създаване на оперативна съвместимост и възможност за обмен на данни със съществуващи ГИС.

Крайният срок за изпълнение на проекта e   2014 год.

Данни и функционалност

Векторните данни са организирани в обектно ориентирана геобаза PostgreSQL/PostGIS, като геопространствените данни са трансформирани към координатна система WGS84 в проекция UTM35N. Предвидена е възможност за трансформация "on the fly" за всички дефинирани проекции.

Всички карти (виж менюто в ляво) са изградени от слоеве, групирани в теми които могат да бъдат включвани/изключвани за визуализация и са активни със съответна подробност при определени мащаби. За всеки слой са валидни следните основни функции:

Източници на данни

Източниците на данни за ГИС на МРР са:


© 2014   Всички права запазени   CiSC J05