Начало Изход Мета данни Помощ

ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМАЗА СИСТЕМАТА - кратко описание

Предназначение на системата

ГИС на МРР е инициатива и проект на Министерството за обмен на геопространствени данни по TCP/IP. Системата е публична и е реализирана с използването на обектно ориентирана геобаза данни PostgreSQL/Postgis и Open source система за визуализация.
Относително самостоятелните модули са изцяло съобразени с ISO и OGC (Open Geospatial Consortium) стандартите, като WEB-базираният начин на визуализация дава възможност за представяне на данни (графични и атрибутни) със свободна структура. Технологично, достъп до данните се осъществява чрез предоставяне на WEB-услуги, използване на разпределени бази данни и при спазване на изискванията за сигурност и защита на WEB-ориентираните системи.

За усъвършенстване на системата има одобрен проект, който се изпълнява със средства отпуснати по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) – бюджетна линия BG051PO002/12/3.2-03, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (бенефициент по проекта е Министерство на регионалното развитие).
Целта е значително ускоряване на визуализация и качеството на наличните геопространствени данни, създаване на оперативна съвместимост и възможност за обмен на данни със съществуващи ГИС.

Крайният срок за изпълнение на проекта e   2014 год.

Данни и функционалност

Векторните данни са организирани в обектно ориентирана геобаза PostgreSQL/PostGIS, като геопространствените данни са трансформирани към координатна система WGS84 в проекция UTM35N. Предвидена е възможност за трансформация "on the fly" за всички дефинирани проекции.

Всички карти (виж менюто в ляво) са изградени от слоеве, групирани в теми които могат да бъдат включвани/изключвани за визуализация и са активни със съответна подробност при определени мащаби. За всеки слой са валидни следните основни функции:

Източници на данни

Източниците на данни за ГИС на МРР са:


© 2013   Всички права запазени   CiSC J05